DEĞİŞTİREN ADIMLAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Derneğimiz tarafından düzenlenen faaliyetler kapsamında aşağıda ayrıntıları ile açıklanacak sebeplerle üye, gönüllü ve katılımcılarımızın (tüm taraflar katılımcı olarak anılacaktır) kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca işlenmektedir.

Değiştiren Adımlar Derneği (DADER) bu hususta 6698 sayılı kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatı taşımakta olup işbu aydınlatma metni ile DADER tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. (DADER tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere Değiştiren Adımlar Derneğinin www.degistirenadimler.org adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.)

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Katılımcıların kişisel verileri, Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıda açıklanan nedenler ile işlenmektedir.

Katılımcı/katılımcı kitlesini tanımak ve yapılacak faaliyetler için katılımcılar ile iletişim kurabilmek

Yapılacak faaliyetler ile ilgili katılımcıya gerekli bilgi ve veri akışının sağlamak

Yapılacak olan faaliyetlerden katılımcının maksimum verimi sağlaması için uygun planlama yapmak ve bu doğrultuda faaliyetin düzgün bir şekilde ilerlenmesini sağlamak

Derneğimizin katılımcı, ziyaretçi, basın, sosyal medya hesapları ve ilgili kurumlar nezdinde tanınırlığı ve faaliyetlerinin yayılmasını sağlamak üzere verileri paylaşmak

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri:

İşbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan ve Kanunun 5 ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenen kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda DADER tarafından katılımcıların rıza ve icazeti doğrultusunda toplanmaktadır.

 

İşlenecek Kişisel Veriler:

Burada belirtilenler ile sınırlı sayıda olmamak ve yürütülen faaliyetin kapsamına göre değişkenlik göstermek üzere DADER tarafından Kanunun 5 ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilen verileri kapsamaktadır.

Ad – Soyad / Unvan, TC Kimlik/Vergi No, Adres, Telefon Numarası, Eğitim/İş Bilgileri, Sağlık Durumu, Araç Plakası, E-posta Adresi, Faaliyetler kapsamında çekilen fotoğraf ve videolar ile yapılan ses kayıtları

 

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Kişiler ve Paylaşım Amacı:

Katılımcılara ait kişisel veriler DADER tarafından düzenlenen faaliyetler kapsamında, faaliyetlere yönelik çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, DADER ile herhangi bir ilişki içerisinde bulunan kurum ve kişilerin hukuki güvenliğinin temini, DADER’in yaptığı faaliyetler kapsamında tanınırlığını sağlamak adına Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları çerçevesinde dernek yetkilileri, DADER ile ilişki içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Yine DADER faaliyetleri kapsamında edinilen fotoğraflar yukarıda bahsi geçen amaçlar ile yukarıda bahsi geçen kişi ve kurumların yanında derneğe ait www.degistirenadimler.org adresinde ve sosyal medya hesaplarında de paylaşıma sunulabilecektir.

 

Veri Sahibi Katılımcıların Hakları ve Bu Hakların Kullanılması:

Veri sahibi katılımcılar DADER tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili olarak DADER’e karşı birtakım haklara sahiplerdir. Bu haklar Kanunun 11. maddesinde ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlığı altında sıralanmıştır. Bu maddeye göre kişisel verisi işlenen her katılımcı;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Kanunun yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Silinme ve verilerin yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi katılımcılarımız yukarıda yazılı haklarını derneğin kvkk@degistirenadimlar.org mail e- posta adresine ‘Veri Sahibi Tarafından Hakkın Kullanılması’ başlığı ile gönderecekleri mailler ile kullanabileceklerdir. Katılımcılarımızın derneğimize iletilen işbu talepleri 30 (otuz) günlük süre içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılarak veri sahibine bilgi verilecektir.