Değiştiren Adımlar DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 18:30’da,dernek merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı 7 Haziran 2024 Cuma günü, aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama,
2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu,
3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi, 4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu’nun İbrası,
6. Denetleme Kurulunun İbrası,
7. Bütçenin okunması, görüşülmesi ve aidatların belirlenmesi,
8. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.

Tarih: 10.05.2024
Toplantı No: 2024/5
Değiştiren Adımlar Derneği’nin doksan sekizinci Yönetim Kurulu toplantısı 10.05.2024 tarihinde 18:00’da Ortaköy Portakal Yokuşu no:47 kat: çatı katı Beşiktaş/İstanbul adresinde yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri Elif Cansu Gayretli, Cansu Türkkan, Özgür Bidar Tombuloğlu, Berfin Değirmenci ve Kübra Durmuş toplantıya katıldı.
Toplantının gündem maddeleri şu şekildedir: 1. Olağan Genel Kurul tarihi belirlenmesi 2. Üye aidatlarının ödeme hatırlatması
1. Olağan Genel Kurul tarihi belirlenmesi hakkında karar
10 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımız sırasında Dernek 5. olağan genel kurulunun 31 Mayıs 2024 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 7 Haziran 2024 tarihinde saat 18.30’da gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmişti. Mekan olarak dernek merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantı gündeminin şu şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

1-Açılış, saygı duruşu ve yoklama yapılması
2-Başkanlık Divanının teşekkülü
3-Derneğin mali durum ve bütçesinin görüşülmesi
4-Önceki dönem Yönetim Kurulu’nun ibrası
5-Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun açık oylama ile seçilmesi yönteminin oylanması
6-Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
7-Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
8-Dilek ve Temenniler
3- Üye aidatlarının ödeme hatırlatması hakkında karar
Dernek üyelerimizin aidat ödeme son durumlarının incelenip aidat borçları olanlara eposta ile yazılı olarak en az üç kere arka arkaya hatırlatma yapılmasına karar verilmiştir. Aidat borç takibi ve yazışmaların yapılması için dernek yedek yönetim kurulu üyemiz Mükerrem Pınar Gökpınar Öçal görevlendirilmiştir.
Elif Cansu Ğayretli Cansu Türkkan Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Saymanı

Bidar Özgür Tombuloğlu Kübra Durmuş
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Genel
Berfin Değirmenci
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sekreteri