MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı Değiştiren Adımlar Derneği’dir.

Derneğin genel merkezi İstanbul’dadır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve iktisadi işletme açabilir.

 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI, SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ, FAALİYET ALANI

DERNEĞİN AMACI:

Dernek, yetişkin, kadın, erkek, çocuk, genç, engelli, engelsiz tüm toplumsal gruplara yönelik güçlendirici ve fırsat eşitliğini sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Dernek, bu faaliyetleri hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan, politika ile uğraşmadan, din, dil, irk, yaş, milliyet, inanç, renk, mezhep, etnik, sosyal köken, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin sürdürür.

 

SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

Irk, köken, dil, din, cinsiyet, ekonomik durum, fiziksel engel, kültürel yapı gibi farklılıkları gözetmeden kalkınmaya yönelik her konuda uluslararası kuruluşlar, kamu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, akademi dünyası ve ilgili bireylerle dayanışma içerisinde olmak

Çeşitli ekonomik faaliyetler, seminerler, kurs, konferans, acık oturum ve panel gibi eğitim faaliyetleri ve spor faaliyetleri ve akademisyen, öğrenci, iş dünyası gruplarını bir araya getiren organizasyonlar gerçekleştirmek, kariyer günleri, sergi, geceler, yemekli toplantılar, kokteyl, balo, konser, festival, şenlik, kermes ve görsel gösteriler gibi ulusal, uluslararası etkinlikler düzenlemek, kamuoyu oluşturmaya ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik benzeri çalışmalar yapmak

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için faaliyet sahaları açmak, bunlar için dernek içinde kollar kurmak, turnuvalar, yarışmalar, kamp, yurt içi ve dışı gezi düzenlemek, kulüp ve kurslar açmak

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her turlu bilgi kaynağını temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurma amaçlı süreli veya süresiz yayınlar yapmak. Gerekli yasal izinler alındığı takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ile ilgili olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlamak

Üniversiteler ve diğer öğretim kurumlarıyla kısa ve uzun dönemli ilişkiler kurmak ve işbirlikleri yapmak

Amaç ve çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte toplantılar veya eğitimler düzenlemek, bu tip toplantılara ya da eğitimlere katılmak, tebliğ ve rapor hazırlayıp sunmak

Üyelerinin yararlanmaları için mahallî açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapmak

Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, spor kulübü derneği, spor salonları, kamplar, tesisler kurmak ve işletmek

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve bağışları ve vasiyetleri kabul etmek

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gelir temin etmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak vakıflar kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak ve işletmek

Gerekli görülen yerlerde şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve iktisadi işletme açmak ve dernek merkezinin adresini değiştirmek

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi ve ayni yardım almak ve adi gecen kurumlara maddi ve ayni yardımda bulunmak

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, var olan platformlara katılmak

Dernekler Yönetmeliği ve sair mevzuatta öngörülen koşulları sağlamak şartıyla uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her turlu çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde etmek 

İlgili kuruldan izin alınması şartıyla dernek adına kitle fonlama platformlarının kurmak ve izin alarak faaliyete başlamak

Derneğin düzenlediği eğitim programlarına katılan ve başarıyla bitirenlere veya burs başvurusunda bulunanlara Yönetim Kurulu kararıyla burs vermek

FAALİYET ALANI:

Dernek amacına yönelik sosyal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

MADDE 3: DERNEK ÜYELİĞİ: GENEL ŞARTLAR VE ÜYE ÇEŞİTLERİ

GENEL ŞARTLAR: 

Dernek başkanlığına, dernek amacını benimsemiş ve Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında karara bağlanan üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcunu ödemeyi taahhüt eden, dernek faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmış gerçek veya tüzel kişilerce yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir.

Derneğin düzenlediği eğitim ve kişisel gelişim programları mezunları ve derneğin çeşitli faaliyetlerinde gönüllü çalışanlar derneğe doğal üye adayıdırlar. Bu kimseler bakımından birinci fıkrada öngörülen “dernek faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışma” şartı aranmayabilir. 

ÜYE ÇEŞİTLERİ: Asil Üyelik ve Onursal Üyeliktir. Dernek faaliyetleri üyeler ve üye olmayan gönüllüler ile yürütülür. 

Asil Üyeler: Bu tüzükteki üyelik niteliklerine sahip olup, derneğe Asil Üye olmak üzere müracaat eden ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan gerçek ve kurumsal (tüzel kişi) üyelerdir. Her Asil Üyenin dernek faaliyetlerine, yönetime katılma ve Genel Merkez Genel Kurulu’nda bir oy kullanma hakki vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Kurumsal (tüzel kişi) üye olması halinde ilgili kurumun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde kurum adına oy kullanacak kişi ilgili kurum tarafından yeniden belirlenir. 

Asil Üye belirlenen yıllık aidatı düzenle ödemekle yükümlüdür.

Onursal Üyeler: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat ödemeleri gerekmez.

 

MADDE 4: ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi dernek yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelerin üzerinde dernek demirbaşı bulunması halinde bunların yönetime teslimi zorunludur.

 

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

Verilen görevlerden kaçınmak

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 6: DERNEĞİN ORGANLARI:

MERKEZ ORGANLARI

Merkez Genel Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Denetim Kurulu

Merkez Danışmanlar Kurulu

ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu

Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu

 

MADDE 7: MERKEZ GENEL KURULUNUN KURULUŞU, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

GENEL KURUL: Genel Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili karar organı olup, derneğin Genel Merkez’e kayıtlı asil üyelerinin tamamı, şube delegeleri ve temsilcilerinden oluşur.

Şube delegeleri Şube üyelerinin içinden en fazla her beş üye için bir delege olmak üzere belirlenir.

TOPLANMA ZAMANI: Genel Kurul bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Üyeler Genel Kurul’a katılmak için gerekli seyahat masraflarını kendileri karşılarlar.

ÇAĞRI USULÜ: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

TOPLANTI USULÜ: Genel kurul, katılma hakki bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karsısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme ilave edilmesi zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekilleri ve yazman tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yazman tarafından yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 8: MERKEZ GENEL KURULUNUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitmesinden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

 

MADDE 9: MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Genel kurul divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman seçilmesi

Göreve başlayacak dernek organlarının seçilmesi

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve onaylanması, yönetim kurulunun ibrası

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde görevden alınması

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

Derneğin şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

Derneğin vakıf kurmasına karar vermesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermesi

Derneğin feshi hakkında karar verilmesi, tasfiye komisyonunun seçilmesi ve tasfiye neticesinde bakiyenin hangi kuruluşa tahsis edileceğinin tayin edilmesi

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan islerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yasaların ve ana sözleşmenin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na gerekli yetkilerin verilmesi.

 

MADDE 10: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI, TOPLANTI ZAMANI VE KATILMA, GÖREV VE YETKİLERİ:

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI: Merkez yönetim kurulu asil üyeler arasından bir yıl için beş asil ve beş yedek üye olmak üzere Genel kurul tarafından seçilir. Kişiler Genel kurulda yönetim kuruluna en fazla üç donem görev almak üzere tekrar seçilebilirler. 

Merkez yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Merkez yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolay boşalma olduğunda Genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

TOPLANTI ZAMANI VE KATILMA: Merkez yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman veya başkanın ya da üyelerinin en az dördünün talep etmesi üzerine toplantıya çağrılabilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının günü saptanır. Kararlar, ana tüzükte aksine bir hüküm bulunmayan hallerde toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık yapan üyenin oyu belirleyici olur. Görüşülen konunun sonuçları karar defterine yazılarak imza edilir. Karara muhalif olan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerinin yazarak altını imzalarlar.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Merkez yönetim kurulu görevleri şunlardır:

Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve yürütmek

Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeleri imzalamak

Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak

Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, genel kurul tarafından kararlaştırılan şekilde personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal dâhil olmak üzere her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak, dernek adına bankalardan kredi veya kredi kartı almak, kredili hesap açmak ve kapatmak, gerek görüldüğünde teminat mektupları almak ve geri vermek, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, üyelik aidatlarını arttırmak veya azaltmak

Dernek adına iktisadi işletme açmak

Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak

Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak veya temsilci atamak

Genel kurulda alınan kararları uygulamak

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

Bütçenin uygulanmasını sağlamak

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Gerekli görüldüğü takdirde dernek iktisadi işletmesi kurulması için gerekli işlemleri yürütmek ve iktisadi işletmeyi kuracak üyeleri yetkilendirmek

Gerektiğinde merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

 

MADDE 10: MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ:

MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI: Merkez Denetim kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Görev suresi bir yıldır. Kişiler Genel kurulda denetim kuruluna en fazla üç donem görev almak üzere tekrar seçilebilirler. Denetim kurulu asil ve yedek üyesi olabilmek için dernek genel merkezi asli üyesi olma zorunluluğu vardır.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Merkez Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Merkez yönetim kuruluna ve toplandığında Merkez Genel kuruluna sunar. 

Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde Merkez Genel kurulunu toplantıya çağırması için Merkez Yönetim kuruluna başvurur.

 

MADDE 11: ŞUBELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ: 

ŞUBELERİN KURULUŞU: Dernek Genel Merkez Yönetim kurulu, Genel kurulun verdiği yetki ile Yurt içinde ve yurt dışında, derneğin bu ana tüzüğünün 2.maddesinde gösterilmiş olan amacının gerçekleşmesini sağlamak için gerek görülen yerlerde şube açabilir. Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine, Merkez Yönetim Kurulu şubenin açılacağı ilde ikamet eden en az üç üyeyi şubeden sorumlu olarak tayin eder. Bu üç kişilik Şube Kurucular Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin kurulusunu izleyen altı ay içinde genel kurul toplantısını yapması zorunludur. Şube Sorumlulukları Kurulu Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şekilde şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 12: ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞU, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULU:

ŞUBE GENEL KURULU: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadır. Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz. 

Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel kuruluna katılır, ancak şube üyesi olmadıkları takdirde oy kullanamazlar.

TOPLANMA ZAMANI: 

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Üyeler Genel kurula katılmak için gerekli seyahat masraflarını kendisi karşılar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine ve dernek Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

ÇAĞRI USULÜ:

Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Şube Olağanüstü Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Yönetim Kurulu veya şubede kayıtlı asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içinde toplantıya çağrılır.

TOPLANTI USULÜ:

Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Şube yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Şube Genel kuruluna katılma hakki bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karsısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı Şube yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

MADDE 13: ŞUBE GENEL KURULUNUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Şube Genel kurulunda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada Şube Genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından içi bos bir kaba atılır ve oy vermenin bitmesinden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

 

MADDE 14: ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Şube Genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

Genel kurul divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman seçilmesi

Göreve başlayacak dernek organlarının seçilmesi

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve onaylanması, yönetim kurulunun ibrası

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karsı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

Genel Merkez Genel kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin Şube üyelerinin içinden en fazla her beş üye için bir delege kuralına uygun olmak üzere belirlenmesi

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme ilave edilmesi zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekilleri ve yazman tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yazman tarafından yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Merkez Genel kuruluna en son Şube Genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetim kurulu üyeliğine seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

 

MADDE 15: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI, TOPLANTI ZAMANI VE KATILMA, GÖREV VE YETKİLERİ:

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI:

Şube yönetim kurulu asil üyeler arasından bir yıl için beş asil ve beş yedek üye olmak üzere Şube Genel kurulu tarafından seçilir. Kişiler Şube Genel kurulunda yönetim kuruluna en fazla üç dönem görev almak üzere tekrar seçilebilirler. 

Şube yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Şube yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda Şube Genel kurulunda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

TOPLANTI ZAMANI VE KATILMA: Şube yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman veya başkanın ya da üyelerinin en az ikisinin talep etmesi üzerine toplantıya çağrılabilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının günü saptanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık yapan üyenin oyu belirleyici olur. Görüşülen konunun sonuçları karar defterine yazılarak imza edilir. Karara muhalif olan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerinin yazarak altını imzalarlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Şube Yönetim kurulu görevleri şunlardır:

Şube çalışmalarını, tüzüğe, Şube Genel kurul kararlarına, Şube ve Genel Merkez genel kurulu ile Genel Merkez yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütmek

Her ay Genel Merkez Yönetim kuruluna yaptığı çalışmalar, gelir ve giderler ve üyelikler hakkında faaliyet raporu vermek

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek doneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel kurulunun onayına sunmak

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Şube genel kuruluna sunmak

Bütçenin uygulanmasını sağlamak

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Gerektiğinde Şube merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

Şube Yönetim kurulunun çalışma esasları ile göreve yetkilerine ilişkin boşluklar Genel Merkez Yönetim kuruluna ilişkin hükümlerle doldurulur.

 

MADDE 16: ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ:

ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI: Şube Denetim kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Şube Genel Kurulu tarafından seçilir. Görev suresi bir yıldır. Kişiler Genel kurulda denetim kuruluna en fazla üç donem görev almak üzere tekrar seçilebilirler. Denetim kurulu asil ve yedek üyesi olabilmek için şubenin asli üyesi olma ve daimi ikametgâhının şubenin olduğu şehirde bulunması zorunluluğu vardır.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Şube Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim kuruluna, Merkez Yönetim kuruluna ve toplandığında Şube Genel kuruluna sunar. 

Şube Denetim kurulu gerektiğinde Şube Genel kurulunu toplantıya çağırması için Şube Yönetim kuruluna başvurur.

 

MADDE 17: ÜYELİK AİDATI

Üyelerden giriş aidatı ve takip eden sene ve sonrasında yıllık ödenmek üzere aidat alınır. Aidat ödemeleri üyeler tarafından dernek banka hesabına havale yoluyla veya kredi kartı yoluyla yapılabilir. Alınacak aidat miktarlarını arttırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir, ancak genel kurul bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.

 

MADDE 18: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1. a) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,
  1. b) İktisadi işletme kurarak, iştirak veya ortağının yaptığı eğitim, seminer, kamp, yayın, dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, balo, konser, temsil, spor yarışması ya da yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  1. c) Sponsorluklar,
  1. d) Derneğin mal varlığından elde ettiği gelirler,
  1. e) Banka faizleri, devlet tahvilleri ve benzeri yollar, 
  1. f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  1. g) Diğer gelirler.

 

MADDE 18: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

DEFTER TUTMA ESASLARI: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernek yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

TUTULACAK DEFTERLER: 

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur;

  1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve Numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı belgesi kayıt defteri ile Demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir. 

  1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3. Alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

DEFTERLERİN TASDİKİ: 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

 

MADDE 19: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

GELİR VE GİDER BELGELERİ: 

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

ALINDI BELGELERİ: 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

YETKİ BELGESİ:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ: 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

MADDE 20: BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

 

MADDE 21: BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idari amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ: 

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM: 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içerisinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ: 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içerisinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

MADDE 22: İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Dernekte, Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Genel Merkez Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin denetimi, Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 23: GELİR VE GİDERLERDE BORÇLANMA USULÜ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Merkez yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

MADDE 24: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliği genel merkez genel kurulu kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 25: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

FESİH İŞLEMLERİ:

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

TASFİYE İŞLEMLERİ: 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Genel Kurul kararıyla dernek tasfiye usulü ve varlıkların devrolunacağı dernek belirlenir.

Fesih işlemlerine, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “tasfiye halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

 

MADDE 26: HÜKÜM EKSİKLİĞİ: 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Bu tüzük 26 (yirmi altı) maddeden ibarettir.